Algemene Voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met LUPO.  Gevestigd te Everdingen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30239758.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE Algemene Voorwaarden

a. LUPO drijft een onderneming die onder meer scholing en opvang voor honden bevat.

b. LUPO, zal de overeenkomst uitvoeren, op basis van goed vakmanschap conform de dan geldende vakkennis en naar het beste inzicht en vermogen.

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding betreffende een scholing en/of opvang, die op enig moment tussen LUPO en een contractspartij ontstaat of zal ontstaan. Bij registratie/aanmelding gaat de contractspartij akkoord met de Algemene Voorwaarden.

d. Slechts in gevallen, indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

e. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van LUPO. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

f. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

g. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het LUPO toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

h. LUPO zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst, geen gebruik maken van hulpmiddelen, die het welzijn van de hond nadelig beïnvloeden. De contractant dient zich ook te onthouden van het gebruik van deze hulpmiddelen.

2. OVEREENKOMST Logeren

a. Een overeenkomst tussen LUPO en een contractspartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) aanmelding. Wijziging van een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LUPO. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen. 

b. Voor LUPO ontstaan pas verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door contractspartij aan zijn/haar verplichtingen is voldaan.

c. Aanmeldingen voor het logeren, dienen per e-mail te worden gedaan op info@hs-lupo.nl. De aanmeldingen voor de cursus, dienen via de website te worden gedaan.

d. Indien de hond voldoet aan de gezondheidsvoorwaarden, de leeftijd en het sociale gedrag zal de door u gedane aanmelding bij LUPO worden geregistreerd.

e. Indien dit door LUPO nodig blijkt, zal er een (telefonisch) intakegesprek plaatsvinden.
Eventuele (telefonische) intakegesprekken vinden plaats op afspraak. Dit tegen het gebruikelijke tarief.

f. Voor logeren geldt, dat de hond altijd een nacht en een dag dient te komen proefslapen. Dit tegen het gebruikelijke tarief.

g. Contractspartijen zijn verplicht LUPO op de hoogte te stellen van eventuele bijzonderheden of wijzigingen op medisch en/of sociaal gebied van de hond.

h. Alle honden dienen volledig gevaccineerd te zijn, cocktail, hondenziekte, ziekte van Weil, Parvo, HCC en kennelhoest.

i. Het originele dierenpaspoort dient tijdens het logeren aanwezig te zijn bij LUPO.

j. Honden dienen vrij van vlooien en wormen te zijn en geen besmettelijke c.q. overdraagbare aandoeningen te hebben.

k. Voor u wordt aangenomen als klant bij LUPO, moet u uw hond laten testen op Giardia, en de uitslag hiervan schriftelijk indienen bij LUPO. Dit geldt alleen voor honden tot 6 maanden.

l. Indien noodzakelijk geacht, zal een hond door LUPO naar de dierenarts worden gebracht. De extra kosten die hieruit voortvloeien zullen voor rekening komen van de contractspartij van de hond. Vermeerderd met de kosten die LUPO zelf maakt hiervoor

m. LUPO werkt alleen met gedreven en goed opgeleide medewerkers, die het welzijn van de hond altijd voorop hebben staan. Soms zullen er stagiaires aanwezig zijn. Deze worden niet alleen gelaten met de honden.

n. Honden blijven te allen tijde onder toezicht van medewerkers van LUPO en worden niet alleen op het terrein achter gelaten.

o. LUPO is gerechtigd de openingstijden c.q. dagen tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

p. De eigena(a)r(en) van de hond, contractspartner, wederpartij of gasten worden verzocht om bij het halen en brengen van de hond, de door hun ondertekende huisregels en de Algemene Voorwaarden in acht te nemen.

q. De contractspartij of gasten dienen geen hekken cq deuren ongeopend te laten.

r. Ongewenst gedrag van uw hond, zoals onnodig blaffen en opspringen wordt niet getolereerd.

s. Indien uw hond loops is, of tijdens de logeerperiode loops gaat worden, dan is het niet mogelijk om haar te laten verblijven.

t. Voor het logeren geldt dat bij het annuleren tot 2 maanden voor de gereserveerde logeerperiode, het reeds betaalde bedrag zal worden gerestitueerd.

3. OVEREENKOMST Cursussen

a. Een overeenkomst tussen LUPO en een contractspartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) aanmelding.

b. Wijziging van een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LUPO. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Voor LUPO ontstaan pas verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door contractspartij aan zijn/haar verplichtingen is voldaan.

d. Aanmeldingen voor een cursus, gedragsconsult, of cursussen, privé lessen dienen via de website te worden gedaan.

e. Zodra er een bevestigingsmail of Whatsapp bericht, door LUPO, verzonden is waarin de startdatum van de cursus, privé les of consult vermeld staat, is deelname definitief en zal de cursus, privé les of consult  volledig betaald dienen te worden.

f. Indien de hond voldoet aan de gezondheidsvoorwaarden, de leeftijd en het sociale gedrag zal de door u gedane aanmelding bij LUPO worden geregistreerd.

g. Indien dit door LUPO nodig blijkt, zal er een (telefonisch) intakegesprek plaatsvinden.

h. Eventuele (telefonische intakegesprekken vinden plaats op afspraak.

i. Na betaling aan LUPO, is deelname aan de cursus, gedragsconsult of privé les definitief. Dit leidt automatisch tot een overeenkomst. 

j. Contractspartijen zijn verplicht LUPO op de hoogte te stellen van eventuele bijzonderheden of wijzigingen op medisch en/of sociaal gebied van de hond.

k. Alle honden dienen volledig gevaccineerd te zijn, cocktail, hondenziekte, ziekte van Weil, Parvo, HCC en kennelhoest.

l. Het originele dierenpaspoort dient voorafgaand aan de cursus, gedragsconsult of privé les getoond en goedgekeurd te worden door een medewerker van LUPO.

m. LUPO is gerechtigd de openingstijden c.q. dagen tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

n. Ongewenst gedrag van uw hond, zoals onnodig blaffen en opspringen wordt niet getolereerd.

o. Indien uw hond loops is, of tijdens de logeerperiode loops gaat worden, dan is het niet mogelijk om haar te laten verblijven.

p. Voorafgaand en tijdens de lessen, dienen de honden aangelijnd te blijven. Tenzij anders aangegeven door een medewerker van LUPO.

q. Alle trainingen geschieden op eigen risico.

r. Het annuleren van een cursus, gedragsconsult of privé les, kan uitsluitend via Whatsapp/SMS. 

s. Voor alle cursussen, gedragsconsulten en privé lessen geldt, dat (gedeeltelijke) restitutie niet mogelijk is.

4. BETALINGEN

a. Cursussen, gedragsconsulten en privé lessen dienen vooraf betaald te worden.

b. Bij betalingen, die te laat binnen komen, vervalt de bevestiging van deelname en zal deelname niet meer mogelijk zijn.

c. Indien er niet betaald is, voordat de afspraak voor een cursus, gedragsconsult of privé les plaats vindt, dan vervalt de afspraak.

d. Voor het logeren geldt, betaling binnen 14 dagen na boeking, anders vervalt de reservering. Door betaling van het totaalbedrag voor de logeerperiode, is er automatisch sprake van een overeenkomst tussen beide contractspartijen. 

e. Eventuele extra kosten, zullen op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

f. LUPO heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de contractspartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR LUPO

a. LUPO behoudt zich het recht voor enkele reguliere openingsdagen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor LUPO altijd overmacht op en ontheft LUPO van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is LUPO ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, vanaf KNMI waarschuwing code oranje, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een scholing en/of opvang worden afgelast. LUPO is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een door gevaarlijke weersomstandigheden.

d. Indien een hond zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de scholing daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door LUPO van de scholing worden uitgesloten. En indien nodig kan LUPO verzoeken om de hond direct te komen halen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de contractspartij.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. LUPO, haar medewerkers en trainers c.q. eigenaren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan uw hond. Deelname aan scholing of logeren bij LUPO geschiedt voor eigen risico.

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van LUPO, haar medewerkers en trainers c.q. eigenaren, is LUPO niet aansprakelijk.

c. LUPO is niet aansprakelijk voor blessure of andere schade die de honden mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een scholing of logeren. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is LUPO niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de scholing of logeren. De contractspartij dient zelf in te schatten of de hond geschikt is voor deelname aan LUPO. Indien een hond gezondheidsklachten heeft, of indien de contractspartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de contractspartij advies in te winnen bij een dierenarts. LUPO behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte honden uit te sluiten van deelname aan scholing of logeren.

d. LUPO is niet verzekerd voor schade van contractspartij. De contractspartij verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade veroorzaakt of ontstaan door zijn/haar hond ten gevolge van de deelname bij LUPO. De contractspartij zijn te allen tijde aansprakelijk voor door zijn/haar hond veroorzaakte en/of ontstane schade.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. LUPO respecteert de privacy van contractspartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. LUPO gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming.  zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

b. De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

c. Hoewel LUPO de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan LUPO niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LUPO aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van LUPO sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

d. De websites van derden waarnaar op de website van LUPO hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door LUPO gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. LUPO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

e. De website hs-lupo.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van LUPO.

f. De contractspartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring LUPO.

8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door LUPO

b. Op elke overeenkomst tussen LUPO en een contractspartij is het Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de daarvoor bevoegde rechter.

d. Op elke overeenkomst tussen LUPO en een contractspartij is het Nederlands Recht van toepassing.

9. GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Door contractant verstrekte informatie wordt gerespecteerd. Informatie aan derden wordt alleen gegeven na overleg met contractant en uitsluitend wanneer LUPO ervan overtuigd is, dat dit in belang is van de contractant, hond en/of omgeving.

10. OPENINGTIJDEN EN BEREIKBAARHEID

a. Het bezoeken van LUPO, kan alleen op afspraak.

b Hondenschool LUPO is gesloten op zon- en feestdagen.

c. Vakanties van LUPO zullen tijdig kenbaar gemaakt worden, via de website.

d. Vanwege de werkzaamheden van LUPO, is LUPO uitsluitend via de e-mail bereikbaar.

e. Voor zeer dringende zaken, die niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunt u een Whatsapp/SMS bericht sturen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

f. Voor het annuleren van een les, dient u een Whatsapp/SMS bericht te sturen. Annuleringen via de e-mail worden niet tijdig gelezen en derhalve gaat LUPO er dan ook vanuit, dat de les niet geannuleerd is.

g. LUPO zal na ontvangst van de e-mail of Whatsapp/SMS bericht, indien nodig, een (bel)afspraak maken.