Algemene Voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen LUPO en cliënt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel I. Algemeen

 1. LUPO zal de overeenkomst uitvoeren op basis van goed vakmanschap conform de dan geldende vakkennis, en naar beste inzicht en vermogen.
 2. Eventuele assistentie of ondersteuning van LUPO door derden zal slechts plaatsvinden na overleg met cliënt.
 3. Bij de uitvoering van de overeenkomst is het welzijn van de hond het uitgangspunt.
 4. LUPO zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst geen gebruik maken van hulpmiddelen die het welzijn van de hond nadelig beïnvloeden. Cliënt dient zich ook te onthouden van het gebruik van deze hulpmiddelen.
 5. U bent verplicht voor aanvang van de cursus het vaccinatieboekje te tonen. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus.
 6. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn.
 7. Op het terrein van Hondenschool LUPO dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van M.Boss aangelijnd te zijn.
 8. Op het terrein van Hondenschool LUPO mogen honden onderling niet spelen tenzij dit wordt aangegeven.
 9. Mochten u, uw partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.
 10. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te plegen met Hondenschool LUPO alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 11. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Hondenschool LUPO en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
 12. Meldt u het s.v.p. indien u zelf lichamelijke problemen heeft.
 13. Hondenschool LUPO is gesloten op officiële zon- en feestdagen. De vakanties van Hondenschool LUPO worden tijdig kenbaar gemaakt.

Artikel II. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.
 2. Hondenschool LUPO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondenschool LUPO behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 3. Een cliënt kan aan M Boss advies vragen over het gedrag van zijn of haar hond.
 4. Het verkregen advies is gebaseerd op de gedegen (na)scholing en ervaring van M.Boss.
 5. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van M.Boss. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek
 6. M.Boss kan slechts een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond, gebaseerd op haar vakkennis en ervaring. Er kan geen garantie worden gegeven op de uitkomst van de therapie, de training of het advies.
 7. Alle trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. M.Boss kan behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal opgelopen tijdens trainingen.
 8. Cliënt dient tijdens de trainingen de aanwijzingen van M.Boss op te volgen en de regels geldend in het trainingsgebied te respecteren.
 9. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
 10. M.Boss behoudt zich het recht voor een cliënt zonder opgave van redenen te weigeren.
 11. M.Boss is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer naar haar inzicht een cliënt onvoldoende meewerkt aan de training en/of therapie. Of indien de hond qua zijn gedrag niet past.

 

Artikel III. Geheimhoudingsplicht

Door cliënt verstrekte vertrouwelijke informatie wordt gerespecteerd. Informatie aan derden wordt alleen gegeven na overleg met cliënt, en uitsluitend wanneer LUPO ervan overtuigd is, dat dit in belang is van de cliënt, de hond en/of de omgeving.

 

Artikel IV. Honorarium/annulering

 1. Gemaakte afspraken tussen M.Boss en cliënt kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd.
 2. M.Boss behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
 3. Indien door ziekte of overmacht van M.Boss een afspraak moet worden gewijzigd, draagt M.Boss er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Onder overmacht valt ook een spoedeisend verzoek van derden aan M.Boss, bijvoorbeeld in geval van een ernstig bijtincident.
 4. Inschrijving verplicht tot betaling. Indien cursist niet op cursus verschijnt, wordt alsnog het cursusgeld in rekening gebracht.
 5. Het gehele cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les voldaan te worden.
 6. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.
 7. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers in te schrijven en deel te nemen aan de les (vanaf 16 jaar).

4. BETALINGEN
Gedragsconsult; dient direct na de afspraak te geschieden.
Logeren Hond & Kat; dient voorafgaand aan de logeerperiode te geschieden > zie hiervoor de logeervoorwaarden.
Dagopvang; deze betaald u per factuur maandelijks vooruit. Er geld bij opzeggen 2 maanden opzegtermijn.

PDTE Etische codecode

© Everdingen 26 oktober 2017